Attens Hypotheken spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Attens Hypotheken behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Attens Hypotheken geen enkele aansprakelijkheid. Ook niet als er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Attens Hypotheken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het vertrouwen op of het nalaten van acties die zijn ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website.

Attens Hypotheken garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Attens Hypotheken aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle opgenomen informatie is (intellectueel) eigendom van of in licentie bij Attens Hypotheken, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud van de website of delen daarvan te vermenigvuldigen of anderszins aan derden beschikbaar te stellen, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van Attens Hypotheken is verkregen.